close
تبلیغات در اینترنت
تحقیق در مورد همسرآزاری(1)

آموزش مسایل زناشویی

  مقدمـه ازدواج به عنوان مهمترين و عالي‌ترين رسم اجتماعي،‌ براي دستيابي به نيازهاي عاطفي افراد بزرگسال،‌ همواره مورد تأئيد بوده است. ازدواج رابطه‌اي انساني، پيچيده و ظريف مي‌باشد كه از ويژگي‌هاي خاص برخوردار است.شواهد بسيار واضحي وجود دارد كه زوجها در جامعه معاصر ما مشكلات شديد و فراگيري را در هنگام برقراري و حفظ روابط عاشقانه صميمي ‌تجربه مي‌كنند. يكي از اين مشكلات همسرآزاري است. همسرآزاري از آسيبهاي اجتماعي پنهان  است كه معمولاً در محيط بستة خانه…

banner
جستجوگر پیشرفتهتبلیغات
تحقیق در مورد همسرآزاری(1)

 

مقدمـه

ازدواج به عنوان مهمترين و عالي‌ترين رسم اجتماعي،‌ براي دستيابي به نيازهاي عاطفي افراد بزرگسال،‌ همواره مورد تأئيد بوده است. ازدواج رابطه‌اي انساني، پيچيده و ظريف مي‌باشد كه از ويژگي‌هاي خاص برخوردار است.شواهد بسيار واضحي وجود دارد كه زوجها در جامعه معاصر ما مشكلات شديد و فراگيري را در هنگام برقراري و حفظ روابط عاشقانه صميمي ‌تجربه مي‌كنند. يكي از اين مشكلات همسرآزاري است.

همسرآزاري از آسيبهاي اجتماعي پنهان  است كه معمولاً در محيط بستة خانه شكل مي‌گيرد و سبب عدم اطمينان و ازهم گسيختگي كانون خانواده مي‌شود قربانيان اصلي خشونت در محيط خانواده در مرحله نخست،‌ زنان و پس از آن كودكان و سرانجام مردان هستند.

همسرآزادي معضلي است كه در قرون اخير بيش از هر زمان ديگر در جوامع مورد توجه قرار گرفته است و شايد بهترين دليل براي توجه به اين امر،‌مطرح شدن مسأله حقوق زنان و آگاهي اين قشر از حقوق و مزاياي خود در برابر همسرانشان است.

اين كه هنوز در قرن 21 پشت ديوارخانه‌ها،‌ خشونتي اين چنيني جريان دارد كه تنها بخش كوچكي از آن بيرون از پرده مي‌افتد،موضوعي است كه مي‌تواند از ديدگاههاي گوناگون مورد بررسي قرار گيرد.

همسر آزادي درسراسر جهان و حتي درپيشرفته‌ترين جوامع غربي وجوددارد. در كشور‌هاي توسعه يافته،‌نهادهاي بسياري به مبارزه با اين امر ناگوار مشغول هستند. به طوري كه سازمان عفو بين‌الملل روز جمعه،‌پنجم مارس را روز جهاني مبارزه با اين گونه خشونتها كه بيشترهم گريبانگير زنان است،‌اعلام كرده است.

درايران در سالهاي اخير اين موضوع توجه افكار عمومي راجلب كرده و گزارشها و پژوهشهاي قابل توجهي دراين باره منتشر شده است. و يكي از مسائل قابل توجه كه باعث توجه بيشتر به اين مسأله در كشورشده است شيوع زياد اين پديده درايران كه حتي نسبت به آمريكا(شيوع 30تا35درصدسالانه) و كينا(شيوع42درصدسالانه)بيشتر مي‌باشد.

         تاريخچه خشونت خانوادگي در جهـان

كتك زدن همسر پديده‌اي تكرار در تاريخ

جان استورات ميل،‌فيلسوف انگليسي درسال1869نوشت:«از بدو شكل‌گيري جوامع انساني زنان در اسارت مردان بوده‌اند»قوانين قضايي قرن‌هاست كه از كنار خشونت برعليه زنان باديد اغماض گذشته‌اند. به عنوان مثال قوانين 1800نه تنهاكتك خوردن زن به دست شوهرش را امري عادي مي‌داندبلكه آن را عملا خلاف ازطرف مردمحسوب نمي‌كند. قبل از سال1871شوهر  با امر ازدواج مي‌توانست زنش را با چوب بزند،‌موي سرش را بكشد و گلويش را بفشارد و.... در واقع اين يك امتياز باستاني محسوب مي‌شد.

موضوع كتك خوردن همسر به خصوص زن قديمي است و به 2000سال قبل از ميلاد مسيح باز مي‌گردد.

نگرش بر حق بودن مجازات زن در عهد عتيق به خوبي نمايان است. به طوري كه در نظر «سنت اگوستين»پائين بودن حقوق زن از مرد به خوبي نمايان است. يك هزار سال بعد از عيسي مسيح. «گرايتان ژوي»اولين قانون پردوام و پاياي كليسا را نوشت بر اساس اين قانون زنان بايد از شوهران خود اطاعت كنند،‌تصوير خدا تنها در مردان است و زنان در تصوير خداوند آفريده نشده‌اند. آدم را حوا راهنمايي كرد و از اين رو درست اين است كه زن تحت كنترل مرد قرارگيرد تا بار راهنمايي مرد ديگر اقدام به خطا نكند.

«ناپلئون» معتقد است: «شوهر بايد داراي قدرت مطلقه باشد در ارتباط با همسرش و زنان در مجازات شوهرانشان سهيم هستند.

دربريتانيا در قرن 19 عمل ضرب و جرم زن توسط مرد را قانوني مي‌دانستند. به طوري كه در سال1824در ايالت مي‌سي‌سي‌پي قانوني را تصويب كردند كه به مردها حق مي‌داد براي ايجاد نظم و ترتيب در سطوح خانواده زنانشان در حداعتدال كتك بزنند.

 همسـرآزاري

همسر آزاري شامل بد رفتاري عليه طرف مقابل دريك رابطه نزديك و صميمي،‌ خشنونت درخانواده وهر نوع خشونت عليه همسراست.

براي همسرآزاري مصاديق بسياري مي‌توان يافت كه نمونه بارز آن ضرب و شتم همسر است. همسر آزاري معضلي‌ست كه زمينه‌ي ساير آسيب‌هاي اجتماعي،‌بزهكاري و حتي بيماريهاي جسمي و جنسي و رواني را فراهم مي‌آورد.

همسر آزاري درآسيب‌شناسي جزء مسائل مربوط به سوء رفتار و مسامحه مي‌باشد.

و مسأله عمده در همسرآزاري سوء رفتار با زن است. حجم تعرض مردان به زنان و خشونت آن برعليه همسران خود به حدي است كه سازمان بهداشت جهاني در اولين مطالعه جهاني خود درباره اين موضوع نتيجه گرفت كه در هر 18ثانيه،‌يك زن مورد حمله يابد رفتاري قرار مي‌گيرد و حتي باردار بودن،‌چندان زنان را ازخشونت مردان مصون نگه نمي‌دارد.

نتايج بعضي از پژوهشهاي انجام گرفته دراين زمينه‌نشان مي‌دهد كه درايران از هر 10 زن ،‌ 5زن از طرف همسران خود مورد شكنجه جسمي و رواني قرار مي‌گيرند.

همسرآزاري در تمام طبقات اجتماعي روي  مي‌دهد اما در جوامع سنتي كه زنان دربرابر آزارهاي جسمي و رواني بي‌پناه هستند و ساختار جامعه هم مرد سالاراست،‌ بيشتر با اين خشونت روبرو هستند.

 انواع همسرآزاري

همسرآزاري را مي‌توان تحت 3مقوله اصلي بررسي كرد.

الف: بدرفتاري جسمي (Physical abuse) كه شامل

1ـ وارد كردن ضرب و شتم عمدي بر همسر و يا اعمال هر رفتار ديگري كه از نظر همسرمبتني بر چنين هدفي باشد(پرت كردن وسايل به طرف همسر، ‌هل دادن، چنگ زدن،‌كتك زدن،‌ خفه كردن)

2ـ ترس همسراز ادامه خشونتها يا ضرب وشتم جسمي به دليل اعمال وحشيانه و تهديدهاي همسر مهاجم.

ب: بد رفتاري رواني (Physical abuse) كه شامل

1ـ توهين به همسر در خلوت و در جمع

2ـ بدزباني نسبت به همسر

3ـ صدازدن همسر با نامهاي زشت وخوار كنده (تنبل،‌شلخته)

4ـ استفاده از كلمات خوار كننده و اهانت آميز در مورد همسر(كچل،‌زشت)

5ـ استفاده از كلمات اهانت‌آميز دربارة لياقت شغلي همسر

6ـ استفاده از كلمات اهانت‌آميز در مورد نقش‌هاي اجرايي در منزل (آشپز،‌سرايدار)

7ـ تهمت زدن بي‌دليل به همسر درمورد خيانت جنسي و پيمان شكني.

8ـ استفاده ازكلمات اهانت آميز در مورد سلامت رواني همسر (توديوانه هستي)

9ـ تهديد به آسيب جسمي همسر

10ـ تهديد به ترك همسر

11ـ ممانعت از معاشرت همسربا دوستان و خانواده‌اش

12ـ ممانعت از خروج همسراز خانه

13ـ خراب كردن وسايل با ارزش همسر

14ـ امتناع از صحبت با همسربراي چند روز (سكوت)

15ـ مواخذه كردن همسر

16ـ دستور دادن به همسربه شيوه آمرانه،‌كنترل كننده و تحقير كننده.

17ـ حسادت نسبت به معاشرت همسر با افراد ديگر.

18ـ ممانعت از افزايش عزت نفس و يا پشرفت همسر،‌مأيوس كردن او از ادامه تحصيل يا كسب آموزش بيشتر

ج:بد رفتاري جنسي (sexual abuse)

1ـ فشار جسمي بر همسر براي تحقق خواسته‌هاي جنسي

2ـ تهديد به استفاده از زور براي وادار كردن همسربه آميزش يا فعاليت‌هاي جنسي ديگر

3ـ درخواستهاي كلامي براي انجام نوعي فعاليت جنسي كه همسر به طور روشني از آن ناراضي است.

4ـ درخواستهاي جسمي خاص براي نوعي فعاليت جنسي ويژه كه همسر از آن ناراضي است.

5ـ تهديد به خودداري از روابط جنسي درآينده.

6ـ تهديد به برقراري رابطه جنسي با يك فرد ديگربه غير از همسر.

7ـ انتقاد مداوم از همسر به دليل «سردمزاجي» يا «ناتواني»

دربين انواع خشونتها و آزارهاي خانوادگي،‌آزارهاي رواني بيشترين و شايع‌ترين آزارها را شامل مي‌شود.

ناگفته نماند كه درايران به هنگام آزارهاي جسمي مي‌توان از قانون ضرب وجرح كمك گرفت اما در مورد آزارهاي جنسي نمي‌توان كاري انجام داد زيرا زن دراين مورد مكلف به تمكين از شوهر خوداست. ولي درساير كشورهااگر رابطه جنسي بر خلاف توافق طرفين باشد تجاوزمحسوب مي‌شود. وحتي مجازات حبس در برخي موارد براي آن تعيين مي‌شود.به طوري كه سال 1395كميسيون زنان سازمان ملل،‌تجاوز به همسران را يكي از موارد نقض حقوق بشر اعلام كرد واين مسأله به صورت يك جرم شناخته مي‌شود.

 ويژگي‌هاي شخصيتي شوهران خشونت‌ديده (كتك‌خوره)

همسرآزاري عموماً متوجه به زنان است اما گاه در مواردي متوجه مردان نيز مي‌شود

1ـ پيرمردضعيف با زن جوان ازدواج مي‌كند.

2ـ از نظردرآمد و تحصيلات درسطح متعادل با همسرانشان نيستند.اما درچنين مواردي شوهرها از ترس آلت مسخره شدن درصورت انشاء موضوع ترس از اتهام متقابل وناتواني براي ترك موقعيت به علل مختلف از جمله مسائل عادي،‌ موضوع خشونت را مطرح نمي‌كنند. به خاطر همين آمارهاي زيادي دراين باره گزارش نشده است.

دربررسي انجام شده از مجموع 600مردي كه براي طلاق مراجعه به دادگاه كردند 3% علت طلاق،‌ همسر آزاري مي‌دانند و اين رقم در مقايسه با رقم 37% زنان ناچيز است.

 ويژگيهاي شخصيتي زنان خشونت ديده (كتك خوره)

غالباً زنهايي كه از شوهران خودكتك مي‌خورند نقش مهمي دراين اقدام دارند.

1ـ زنان افسرده و دچارسوء ظن شديد بيشتر از بقيه زنان مورد ضرب و شتم قرارمي‌گيرند.

2ـ زناني هستند كه از اعتماد به نفس و عزت نفس پائيني برخود دارند.

3ـ در سنين پائين ازدواج كرده‌اند.

4ـ چنين زناني معمولاً در خانه پدري نه تنها داراي تجربه خشونت بودند بلكه حتي بعضي  از آنها به خاطر فرار از شرايط زندگي خانوادگي حاضر به ازدواج شده‌اند. آنان در خانه پدري  از همه كتك خورده بودند و مشاجرات خانوادگي جزئي از زندگي روزمره آنها بوده‌ است.
اين گونه زنان همان تحمل را در مادران خود ديده‌اند.

5ـ اين گونه زنان شخصيتي وابسته پيدا كرده‌اند و بدان همه عادت كرده‌اند واين مهمترين ويژگي اينگونه زنان است.

 ويژگيهاي شخصيتي شوهران خشن (كتك مي‌زنند)

1ـ عزت نفس پايين

2ـ اعتماد به نفس بالا در اعمال خشونت عليه زنان.

3ـ داشتن شخصيت ساديسمي

4ـ احساس ضعف و ناكار آمدي كه از طريق تهاجم و غلبه بر همسراين احساس را مي‌پوشانند.

5ـ داشتن همسران متعدد

6ـدرگيرمصرف مواد و الكل

7ـ چنين مرداني معمولاً از نظر تحصيلي در سطح پائين قراردارند.

8 ـ ناپخته هستند.

9ـ شوهران بدرفتار اغلب از خانواده‌هايي برآمده‌اند كه رفتار خشن در آنها عادي بوده
 و شخص از دوران كودكي شاهد كتك خوردن زنهاي خانواده بوده ياخود هدف آزارقرار گرفته است و در نتيجه كتك زدن همسر را حق قانوني خود مي‌دانند.

 علل و عوامل دخيل در همسر آزاري

عوامل رفتاري،‌فرهنگي،‌ بين فردي و رواني زيادي در حصول اين مسأله دخيل هستند كه مي‌توان از بين آنها به موارد زير اشاره كرد:

ـ تفاوتهاي شخصيتي همسران به طوري كه:

1ـ يكي از زوجين مدعي وديگري منفعل

2ـ يكي از زوجين اجتماعي و ديگري متمايل به تنهايي بودن و بودن در كنار فقط همسر

3ـ يكي از زوجين ازنظر فيزيكي فعال وديگري بدون تحريك

4ـ يكي از زوجين مستقل وديگري وابسته.

ـ فقدان عشق و محبت

1ـ ابرازتوجه كم

2ـ ابراز عشق نكردن

3ـ نداشتن رفتاري مهرمانه و محترمانه

4ـ كم بودن تعداد تعاملات جنسي

5ـ نداشتن تماس محبت آميز،‌نبوسيدن همسر يا ناكافي بودن اين رفتارها.

6ـ ناكافي بودن اوقات صرف شده با همسردر فعاليتههاي اجتماعي يا تفريحي.

7ـ دوري كردن از همسر (ترجيح دادن كار به همسر)

ـ وابستگي

1ـ ناتواني درتصميم‌گيري درصورت حمايت همسر

2ـ مخالف نكردن با همسر به دليل ترس از طرد شدن

3ـ خود را خدمتگذار همسردانستن وانجام هر كاري براي كسب رضايت وي

ـ رفتار آزار دهنده مرد عليه زن به دليل تحقير زن به منظور جبران اعتماد به نفس پائين مي‌باشد.و زماني روي مي‌دهد كه شوهر درمحيط كار يا در مقابل دوستانش احساس تهديد و ناكامي‌كند. و شوهر اين حس رالفظاً وجسماً به همسر خود منتقل مي‌سازد،‌ انگيزه رواني اين عمل مشتمل است:

1ـ همانند سازي با پرخاشگر (پدر،‌كارفرما)

2ـ رفتار آزمايشي: آيا هر كار كنم با من مي‌ماند.

ـ فقر و محروميت خانواده‌ها

ـ عدم تفاهم و درك متقابل بين همسران

ـ دخالت بيجاي از اطرافيان

ـ اختلالات رواني زوجين

ـ برخي از آداب و رسوم غلط و عقب افتادگي فرهنگي كه در زير اشاره مي‌شود. بر عليه زن بيشتر است.

ـ مهريه‌هاي سنگين

         عقايد و باورهاي غلط در خصوص خشونت عليه زنـان

الف: آداب و رسوم

در بسياري از موارد آداب و رسوم مهرتأئيد به رفتار خشونت آميز عليه زن مي‌زند. نمونه‌هاي از رسوم متداول و رايج دربافت قبيله‌اي از مناطق جنوب ايران وجوددارد:

1ـ چنانچه زني عمل خلاف عفت مرتكب شود به دست افراد ذكور خانواده به قتل مي‌رسد.

2ـ هر زني بايد در درجه اول با پسر عموي خود ازدواج كند ودرصورت امتناع دختر،‌پسر عمو مي‌تواند در شب عروسي با فرد ديگر مجلس را برهم زند.

3ـ زن به عنوان خون بس استفاده مي‌شود كه وسيله‌اي براي ختم جنگ و دعواهاي قبيله‌اي مي‌باشد و بايد خشونت همسر واقوامش را كه بستگان مقتول مي‌باشند تحمل كند.

ـ بارها شنيده‌ام كه مي‌گويند گر به را بايد  دم حجله كشت: يعني از همان ابتدا زن را بايد با رفتار خشن مطيع كرد.

ـ ديدگاه سنتي ديگري وجود دارد كه معتقدند كه خدا،‌زن را براي شوهرداري و تربيت كودكان و خانه‌داري آفريده است چراكه ناقص عقل است و بگونه‌اي خشونت عليه زن را توجيه مي‌كنند.

ب: فرهنگ شفاهي و كتبي

ـ در كتاب امثال و حكم دهخدا آمده است: از 3 چيز بايد حذركرد.

1ـ ديوار شكسته

2ـ زن شليطه

3ـ سگ گيرنده

       ـ همچنين در اين كتاب آمده:

زن چو مار است،‌ زخم خود بزند

 

برسرش نيك زن،‌كه بد بزند

زن چو بيرون رود بزن شختش

 

خودنمايي كندبكن رختش

وركند سركشي،‌هلاكش كن

 

آب رخ مي‌برد به خاكش كن

زن چو خامي،‌كند بحوشانش

 

رخ نپوشدكفن بپوشانش

 ديدگاههايي در مورد همسرآزاري

1ـ لوي اشتروش:فاصله طبقاتي و موقعيت افراد با ميزان خشونت مرتبط است.

2ـ ويل دورانت: طبيعت زن ومرد يكي نيست. زن از مرد تابع‌تر و مطيع‌تر و آرام‌تر است  و زماني كه اين تعادل بر هم بريزد خشونت ايجادمي‌شود.

3ـ افلاطون: به نقش و اهميت زن درخانواده‌ و جامعه اشاره‌ مي‌كند و بيان مي‌دارد كه زن از مرد ضعيف‌تر است و اما مردان هم از مرد بودن خود احساس غرور مي‌كنند.

4ـ فمنيسم: مرد سالاري باعث بوجود آمدن خشونت شده است.

5ـ امام خميني : فساد اخلاقي و نقض حقوق، ‌همسر باعث ايجاد خشونت مي‌شود.

6ـديدگاه جامعه شناسي: جامعه شناسان،‌ خشونت را به عنوان  يك پديده اجتماعي متأثر از عوامل اجتماعي،‌فرهنگي و اجتماعي مي‌‌دانند.

7ـ نظريه برابري زن و مرد: براساس اين نظريه روابط دو جنس اصولاً رابطه قدرت است. اين نظريه درتوضيح پديدة همسر آزادي عقيده دارد به كارگيري خشونت بوسيله شوهر منعكس كننده قدرت،‌ اختيار و موقعيت اجتماعي بالاتر مردان است. اين امر در بسياري ازمردان اين باور را به وجود مي‌آورد كه آنها حق دارند همسرانشان را مورد سوء استفاده قرار دهند.

8ـ نظريه فرهنگ خشونت: اين نظريه بيان مي‌كند كه اساس انواع گوناگون رفتارهاي مانند همسر آزاري را،‌پذيرش خشونت به وسيله جامعه تشكيل مي‌دهد.

به عنوان نمونه،‌جوامع استفاده از خشونت را نوعي ابزار براي حل تضادها در سطح شخصي،‌ملي و جهاني  شناخته‌‌اند.

براساس اين نظريه در تمام سطوح جامعه خشونت به عنوان وسيله‌اي قانوني و مشروع و منطقي براي حل مشكلات پذيرفته شده است. پس اين احتمال وجود داردكه مرد براي حل مشكلات در خانه،‌از خشونت استفاده كرده و همسر خود را مورد آزار قرار دهد.

9ـ نظريه نقش جنسي :اين نظريه توضيحات نسبتاً ساده‌اي براي همسرآزاري دارد. نقشي كه مردان و زنان ايفا مي‌كنند . مردان را در موقعيتي قرار مي‌دهد كه زنان را مورد سوء استفاده قرار دهند وزنان را در موقعيتي قرار مي‌دهد كه مورد سوء استفاده قرار گيرند.

10ـ نظريه انتقاد بين نسلها :نظريه انتقال بين نسلها بر پايه نظريه يادگيري اجتماعي استوار است براساس اين نظريه افرادي كه در كودكي در خانه،‌خشونت را تجربه مي‌كنند يا شاهد آن هستند در بزرگسالي به احتمال زيادي در خانه از خشونت استفاده مي‌كنند

انواع وسايل مورد استفاده در همسرآزاري

  دريك پژوهش صورت گرفته بر روي 815 زن كه مورد آزار و اذيت جسماني توسط شوهرانشان قرار گرفته بودند. فراواني اشكال خشونت به صورت ذيل مي‌باشد.

كشيدن موي سر

1/7درصد

كتك زدن با اشياء

1/22 درصد

لگدزدن

9/33 درصد

مشت زدن

2/49 درصد

سيلي زدن

1/73 درصد

پيچاندن دست

1/78 درصد

هل دادن

5/88 درصد

چنگ زدن

1/92 درصد

گلوفشار دادن

3/99 درصد

ساير

7/0 درصد

 در سال 1993،‌چهارده هزار زن بوسيله همسرانشان كشته و 54 هزار نفر ديگر شديداً مضروب شدند.

 واكنش‌عليه خشونت

در بعضي جوامع همانند ايران شرايط به گونه‌اي است كه زنان به علت عدم اطلاع از حقوق خود و يا براي حفظ انسجام خانوادگي اين خشونتها را تحمل مي‌كنند و معمولاً همسرآزاري در اين جوامع به صورت پنهان است و هنگامي ديگران از وجود آن آگاهي مي‌يابندكه موجب  از هم گسيختگي كانون خانواده شود.

زنان ممكن است نظر خاصي نسبت به رفتار خشن مردان نداشته باشند. اين زنان معتقدند كه جر و بحث و اختلاف جزئي از زندگي زناشويي است و در همه خانوا‌ده‌ها وجود دارد و در زماني كه خشونت‌ها شديد باشد يا در زماني كه رفتار مرد به نظر آنها غير قابل تحمل مي‌شود قهر مي‌كنند و به خانه والدين مي‌روند اما در هر صورت رفتار مرد را توجيه مي‌كنند و توجيه زنان معمولاً نمايشگر ويژگي‌هاي خاصي در مردان بود كه امكان تغيير ان وجود ندارد. مثلاً اين گونه زنان معتقدند شوهران انها چون عصباني هستند چنين واكنشي نشان مي‌دهند يا حتي در مواردي به رواني بودن آنها (مردان) اشاره مي‌كنند. اين ويژگي شخصيتي ـ رواني از ديد زنان قابل تغيير نمي‌باشد و حتي رفتار مرد بدين شكل توجيه مي‌شود كه چون زنان مطابق ميل شوهران خود رفتار نمي‌كنند، باعث تحريك آنها مي‌شوند و آنها را وادار به كتك زدن يا آزارواني مي‌كنند. بنابراين با مقصر دانستن خود به نوعي رفتار مردان را توجيه مي‌كنند. اين نگرش كه ناشي از تجارب زندگي گذشته و مشاهده زندگي اطرافيان است. از طريق نگرش‌هاي اجتماعي نيز تقويت مي‌شود و باعث مي‌شود كه زن در رفتار نابهنجار مرد خود را مقصر بداند و سعي در تغيير رفتار خود بكند. اين گونه زنان معتقدند كه هر گونه كه شده بايد سايه سر خود را حفظ كنند.

اين گونه زنان در درجه اول ممكن است از كسي كمكي نگيرند ولي در حالت اجبار ممكن است از دوستان، همسايگان و حتي نيروي انتظامي كمك بگيرند، روند كلي مراجعه به كلانتري به اين شكل است كه معمولاً زنان در هنگام شدت مشاجرات و در اوج خشم و غصب به كلانتري مراجعه مي‌كنند. در كلانتري طبق شكايت زن، مرد را زنداني مي‌كنند ولي از آنجا كه جو كلانتري‌ها معمولاً مردانه است خشونت‌هاي سبك اصلاً مورد توجه قرار گيرد و به نصيحت مرد آشتي دادن دو طرف اكتفا مي‌شود. ولي در موارد شديد زنداني شدن مرد با تهديد او با تشديد كتك‌ها همراه است كه يا سعي در گرفتن رضايت از زن مي‌كنند و يا زن از ترس شدت گرفتن كتك‌ها شخصاً رضايت مي‌دهد. ولي بسياري از زنان به علت عدم آشنايي با ساختار رسمي سازمان‌ها  كه پي‌گيري پرونده را براي آنان مشكل مي‌سازد يا به علل ديگر از پي‌گيري پرونده شوهر خود منصرف مي‌شوند. گفتار زنان داراي مستندات قانوني نيست و در نتيجه قضاوت به نفع زن خيلي مشكل است. و همچنين اكثر قوانين به گونه‌اي تنظيم شده‌اند  كه متناسب با سلسله مراتب اقتدار مردان ،به مردان، حقوقي برتر از زنان مي‌دهند.

اين گونه زنان معمولاً قادر به جدايي و پايان بخشيدن به شرايط دشوار زندگي خود نيستند بلكه مراجعه آنان به علت تمايل به دخالت فرد قدرتمندي مي‌باشد كه شوهران آنها را وادار كند كه رفتار مناسبي در زندگي داشته باشند.

برخي از زنان هم كه مورد خشونت قرار مي‌گيرد به مراكز مشاوره مراجعه مي‌كنند. مراكز مشاوره نيز به دليل تنگناهايي كه براي آنان وجود دارد در اين زمينه نمي‌توانند كمك چنداني به زنان ارائه بدهند. قانون به آنها اجازه دخالت در زندگي زن و شوهر را نمي‌دهد و آنان تنها با بحث و گفتگو مشكل خانواده را بايد حل كنند. اما از آنجا كه مردان به ندرت تمايل به حضور در جلسات مشاوره را دارند نتيجه مشاور تنها با زني روبروست كه در زندگي مشكلاتي دارد. با توجه  به مشكلاتي كه جدايي در پي دارد اين مراكز سعي در منصرف كردن زن از جدايي و درخواست تحمل از زن و تغيير رفتار او و مناسب با درخواست‌هاي شوهر را دارند.

بسياري از خانواده‌ها نيز نگرش منفي به طلاق و جدايي دارند و شخصاً دختران خود را به خانه شوهر بر مي‌گردانند اما در اين ميان تنها هنجارها دخيل نيستند در اكثر موارد خانواده پدري زن امكان تامين هزينه‌هاي زندگي دختر را ندارند.

نتايج يا تحقيق در مورد واكنش زنان عليه خشونت در ايران به صورت زير است:

ترك خانه

به حمام يا دستشويي رفتن

دفاع از خود

حمله به همسر

هيچ كاري نكردن

ساير موارد

6/13

6/12

6/26

5/3

2/42

5/1

در مورد مردان واكنش عليه خشونت به اين صورت است كه بعضي از مردها پس از يك دوره خشونت احساس گناه و پشيماني كرده و مهربان و ملايم مي‌شوند و اين رفتار سبب مي‌شود زن اميدوار شده و در خانه تا روزي كه دوره‌اي ديگر آغاز شود ـ كه تقريباً هميشه اتفاق مي‌افتد‌ـ بماند.

تغيير در مرد زماني صورت مي‌گيرد كه مرد متقاعد شود كه زن ديگر تحمل نخواهد كرد و يا زن شروع به اعمال كنترل به رفتار شوهرش مي‌نمايد و اين كار را با ترك منزل به مدت طولاني و بازگشت به شرط تحت درمان قرار گرفتن شوهر امكان‌پذير است.

راكر، روند ارتكاب عادي شدن خشونت را چنين توضيح مي‌دهد:

1ـ مرحله اول:حفظ موقعيت طرفين

2ـ مرحله دوم: خشونت و كتك‌كاري

3ـ مرحله سوم: قدرت موقتي مرد و اظهار ندامت و پشيماني مرد.

پيامد‌هاي همسر آزاري

1ـ آسيب‌جسماني و نقص عضو: واقعيت‌هاي موجود در بيمارستان‌ها، درمان‌گاه‌ها و اورژانش‌ها كه زناني را پذيرا بوده‌اند كه به دليل آزار و خشونت همسرانشان دچار شكستگي‌هاي اندام، سوختگي و جراحت‌هاي دردناكي شده‌اند حكايت از اين دارد كه زنان از گفتن اين كلمه كه مورد آزار شوهر واقع شدند شرم دارند.

2ـ ايجاد استرس‌و از دست دادن تعادل رواني

3ـ اگر به صورت خشونت مرد عليه زن باشد. در زن حس بي‌اعتمايد نسبت به مردان بوجود مي‌آيد.

4ـ اثرات وراني جبران ناپذير  همانند افسردگي و وسواس

5ـ اقدام به خودكشي براي رهايي از وضعيت اسفناك موجود

6ـ مصرف مواد مخدر براي كسب آرامش

7ـ طبق تخقيقات ماسن 1974 فرزندان اين خانواده‌ها دچار مشكلات رفتاري زيادي از قبيل: شب ادراري، پرخاشگري، لكنت‌زبان، افسردگي، بي‌تفاوتي نسبت به ديگران تا رفتارهاي نابهنجاري مانند دزدي، اعزام به كانون اصلاح و تربيت و اعتياد و خريد و فروش مواد و ... مي‌باشند.

راه‌كارهايي جهت پيشگيري از همسر آزاري

1ـ آموزش پزشكان، روان‌شناسان و مددكاران اجتماعي جهت آشنايي با نشانه‌ها و عوارض همسر آزاري.

2ـ انجام پژوهش‌هاي علمي ـ كاربردي در جهت شناسايي عوامل موثر بر همسر آزاري

3ـ آموزش جوانان در آستانه ازدواج به ويژه دختران در خصوص آشنايي با مهارت‌هاي زندگي و روشهاي مقابله‌اي و حل تعارضات زناشويي و پرهيز از ازدواج‌هاي ناخواسته و زود هنگام.

4ـ آموزش همگاني  در خصوص آثار و عوارض سوء رفتار با همسر از طريق رسانه‌هاي جمعي

5ـ آموزش زنان جهت آشنايي با حقوق قانوني خويش.

6ـ تبليغات گسترده جهت جلوه دادن زشتي و غير انساني بودن همسر آزاري در سطح جامعه.

7ـ آموزش مردان در جهت آشنايي با تاثيرات مخرب‌آزار همسر بر سلامت خانواده به خصوص فرزندان

8ـ ايجاد مركزي جهت رسيدگي به موارد آزار از طريق سيستم پي‌گيري مددكاري و روان شناختي و حمايت از همسران آزار ديده.

9ـ طبق نظريه فرهنگ متوقف ساختن همسر آزاري منوط به تجديد ساختار متغيرهاي فرهنگي جامعه است.

10ـ تاسيس خانه‌هاي امن. به موجب ماده 1116 و 1115 قانون مدني ايران ضرورت تعيين مسكن علي‌حده را به منظور حفظ شرافت و حيثيت و خيانت و حقوق زنان ضروري دانسته.

11ـ دولت‌ها در وضع قوانيان و مقررات و رويه‌هاي عملي دائر بر ترك عادات و رسوم تبعيض‌آميز بر اساس جنسيت تغيير ايجاد كنند و اين حقيقت را بپذيرند كه اگر تفاوتي ميان زن و مرد وجود دارد نه بر اساس جنسيت بلكه بر اساس تفاوت‌هاي فيزيكي ميان زن و مرد و اقتضاعات موجود است. بر اين اساس ميثاق بين‌المللي حقوق بشر(منشور ملل متحد) قوانيني را توصيب كرده است كه به شرح زير مي‌باشد:

1ـ تمامي افراد بشر آزاد به دنيا مي‌آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند.

2ـ هر كس مي‌تواند بدون هيچ‌گونه تمايز بخصوصي از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان و يا مذهب و ... از تمام حقوق و آزادي‌هاي مندرج در اعلاميه برخوردار شود.

3ـ تمامي دولت‌ها عضو اين سازمان متعهد شده‌اند كه تساوي حقوق زنان و مردان در استفاده از حقوق مدني و سياسي پيش‌بيني شده در ميثاق تامين كنند.

همچنين كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان نيز كه به ويژه در از ميان بردن  رفع تبعيض بر اساس جنسيت توجه دارد. دولت‌هاي عضو اين كنوانسيون را متعهد كرده است كه در زمينه‌هاي مدني، سياسي و اشتغال، آموزشي ، خانواده و ... بر مبناي تساوي حقوق زن و مرد عمل كند.

به طور كلي خشونت خانوادگي را نمي‌توان به صورت مجزا مورد بررسي قرار داد. تا زماني كه ساختار جامعه بر نابرابري اجتماعي استوار باشد و ارزش‌ها و نگرش‌هاي خشونت در جامعه وجود داشته باشند و تا زماني كه دگرگوني هاي اساسي در قوانين جامعه ايجاد نشود و همچنين تسهيلات لازم در اختيار افراد قرباني قرار نگيرد و تا زماني كه هر نوع عمل خشن در جامعه مورد تقبيح قرار نگيرد، امكان برخورد با اين پديده وجود ندارد.

در پايان :

همسران بايد به اين باور برسند كه شريك زندگي آنها نه تنها دشمنشان نيست بلكه يگانه كسي است كه در نهايت، آنها را حمايت خواهد كرد، و مي‌توانند در شادي و غم مرهمي بر روي زخم‌هاي يكديگر باشند و به همديگر كمك كنند.

 

ما زماني بهترين ياران عالم بوده‌ايم

 

در صف شادي و غم پشت سر هم بوده‌ايم

بي‌تعارف ما زماني عاشق هم بوده‌ايم

 

روي زخم يكديگر همواره مرهم بوده‌ايم

 


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 1185
:: ارسال شده در: تحقیق و مقاله با موضوعات خانواده ، ازدواج ، زناشویی ، بارداری ,
:: مطالب مرتبط: تحقیق در مورد نقش محبت در زندگي خانوادگي , تحقیق در مورد همسرآزاری(2) ,
:: برچسب‌ها: همسر آزاری , تاريخچه‌ خشونت‌ خانوادگي در جهان , انواع همسر‌آزاري , ويژگي‌هاي‌ شخصيتي‌ شوهران خشونت‌ ديده , ويژگي‌هاي‌ شخصيتي‌ زنان‌ خشونت‌ ديده , ويژگي‌هاي شخصيتي‌ شوهران خشن , علل و عوامل‌ دخيل در همسر‌آزاري , عقايد‌ و باورهاي‌ غلط‌ در خصوص‌خشونت عليه زنان , ديدگاههايي در مورد همسر‌آزاري , انواع وسايل مورد استفاده‌ در همسر‌آزري , واكنش‌عليه خشونت , پيامدهاي‌ همسر‌آزاري , راه‌كارهايي‌ جهت‌ پيشگيري از همسر‌آزاري , تحقیق درباره همسرآزاری , نحقیق در مورد خانواده , تحقیق درباره زناشویی ,
نویسنده
نویسنده : نازبانو
تاریخ : [چهارشنبه 26 آذر 1393 ] [ 11:11]
تاریخ
ارسال نظر برای این مطلبنظرات برای این پست غیر فعال میباشد .

آخرین مطالب ارسالی
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب کل مطالب : 80
کل نظرات کل نظرات : 25
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 2
تعداد اعضا تعداد اعضا : 4

کاربران آنلاین کاربران آنلاین

آمار بازدید آمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 196
باردید دیروز باردید دیروز : 217
ورودی امروز گوگل ورودی امروز گوگل : 1
ورودی گوگل دیروز ورودی گوگل دیروز : 1
بازدید هفته بازدید هفته : 1,033
بازدید ماه بازدید ماه : 3,213
بازدید سال بازدید سال : 9,505
بازدید کلی بازدید کلی : 516,376

اطلاعات شما اطلاعات شما
آِ ی پیآِ ی پی : 52.91.176.251
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
RSS

Powered By
Rozblog.Com
Translate : RojPix.ir